ALGEMENE VOORWAARDEN

Van toepassing op alle overeenkomsten tussen v/d Vlugt Timmerwerken B.V. te Alphen aan den rijn ingeschreven onder kvk-nummer 83903178 en consumenten (particuliere klanten)

I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Werkingssfeer

1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor ieder aanbod (offerte), iedere opdracht en overeenkomst tussen v/d Vlugt timmerwerken B.V. en een Consument/opdrachtgever, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onveranderd van kracht blijven.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van v/d Vlugt Timmerwerken B.V. worden bedongen, worden ook bedongen ten behoeve van door v/d Vlugt Timmerwerken B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met v/d Vlugt Timmerwerken B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door v/d Vlugt Timmerwerken B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Consument: opdrachtgever natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 • V/d Vlugt Timmerwerken B.V.: opdrachtnemer, die bedrijfsmatig en buiten arbeidsovereenkomst, werkzaamheden in de bouw uitoefent, hetzij op locatie bij particulieren, hetzij op een bouwplaats;
 • Overeenkomst: de opdracht die de Consument aan v/d Vlugt Timmerwerken B.V. verleent en v/d Vlugt Timmerwerken B.V. aanvaardt, om tegen een bepaalde prijs en onder voorwaarden werkzaamheden te verrichten en die wordt vastgelegd in een opdracht- bevestiging;
 • Werk: alle tussen de Consument en v/d Vlugt Timmerwerken B.V. overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door v/d Vlugt Timmerwerken B.V. geleverde materialen;
 • Meer- en minderwerk: de door de Consument gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs.

II DE OVEREENKOMST: OFFERTE (AANBOD) EN AANVAARDING

Artikel 3 Aanbod

3.1 V/d Vlugt Timmerwerken B.V. stelt schriftelijk een offerte (aanbod) op van het besproken werk en zendt dit toe aan de Consument via post, fax of email. Een offerte waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, geldt als een vast aanbod, dat gedurende een termijn van 30 dagen onherroepelijk is tenzij anders overeengekomen. De offerte is kosteloos, tenzij partijen hierover een andere afspraak hebben gemaakt..

3.2 De offerte bevat een duidelijke omschrijving van:

 • de te verrichten werkzaamheden;
 • de te leveren materialen;
 • het tijdstip waarop of de periode waarin met het werk kan worden aangevangen;
 • een aanduiding van de duur van het werk;
 • de prijs van het werk;
 • de wijze van betaling.

3.3 De offerte maakt duidelijk op welke manier de prijs is berekend, te weten op basis van een vaste prijs (aanneemsom) of op basis van regie (uren x tarief).

3.4 Bij berekening van de prijs op basis van regie, wordt tevoren het uurtarief overeengekomen en -zo nauwkeurig mogelijk- de eenheidsprijzen van te leveren materialen.

3.5 Desgewenst en indien mogelijk, geeft v/d Vlugt Timmerwerken B.V. een indicatie van de te verwachten uitvoerings-kosten, door het noemen van een richtprijs. Een combinatie van een vaste prijs en regie is ook mogelijk.

3.6 De prijs voor een Consument is altijd inclusief BTW, maar exclusief andere heffingen welke van overheidsweg (kunnen) worden opgelegd.

Artikel 4 Aanvaarding

4.1 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de Consument, van zowel de Overeenkomst als de Algemene Voorwaarden door Opdrachtgever, en het verzenden daarvan aan v/d Vlugt Timmerwerken B.V. hetzij per post, hetzij per fax of email. Bij aanvaarding via email bevestigt v/d Vlugt Timmerwerken B.V. de ontvangst van de opdracht aan Consument.

4.2 De Overeenkomst is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de Consument aan v/d Vlugt Timmerwerken B.V. verstrekte informatie.

4.3 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

III UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 5 Verplichtingen van v/d Vlugt Timmerwerken B.V.

5.1 v/d Vlugt Timmerwerken B.V. zal het werk naar beste inzicht en conform goed vakmanschap op tijd uitvoeren volgens de bepalingen van de Overeenkomst en geldende voorschriften en regelgeving. V/d Vlugt Timmerwerken B.V. zal bij de voorbereidingen en uitvoering zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de Consument en de werkzaamheden binnen de normale werktijden verrichten, tenzij anders is overeengekomen.

5.2 Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de voorschriften mag aan de Consument worden doorberekend, mits v/d Vlugt Timmerwerken B.V. aantoont dat hij op het moment van sluiten van de Overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.

5.3 Waarschuwingsplicht: indien en voor zover zich voor of tijdens de uitvoering van het werk hierna te noemen onjuistheden aan v/d Vlugt Timmerwerken B.V. openbaren en v/d Vlugt Timmerwerken B.V. ter zake deskundig moet worden geacht, is v/d Vlugt Timmerwerken B.V. verplicht de Consument te wijzen op:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de consument/opdrachtgever verlangde werkwijzen en constructies;
 • kenbare gebreken van de (on-)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
 • onjuistheden in de door of namens de Consument verstrekte gegevens.

5.4 Een verhoging van de prijs mag ook worden doorberekend als de kosten worden veroorzaakt door  de volgende omstandigheden:

 • die van dien aard zijn dat v/d Vlugt Timmerwerken B.V. bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te houden met de kans dat zij zich zouden voordoen,
 • die v/d Vlugt Timmerwerken B.V. niet kunnen worden toegerekend en
 • die de kosten van het werk verhogen.

5.5 Kostenverhogende omstandigheden geven v/d Vlugt Timmerwerken B.V. recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.

5.6 Indien v/d Vlugt Timmerwerken B.V. van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, zal hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de opdrachtgever in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

5.7 Wanneer de kostenverhoging door v/d Vlugt wordt verzocht binnen 3 maanden na sluiting van de overeenkomst heeft de opdracht de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. 

5.8 Indien v/d Vlugt Timmerwerken B.V. een of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij aansprakelijk en gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden, evenwel tot een maximum bedrag per gebeurtenis van €250,- tenzij de aansprakelijkheid hem niet kan worden toegerekend.

5.9 V/d Vlugt timmerwerken B.V. is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever, niet zijnde consument, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.

Artikel 6 Verplichtingen van de Consument

6.1 De Consument stelt v/d Vlugt Timmerwerken B.V. in de gelegenheid het werk goed en op tijd te kunnen verrichten en staat in voor de deugdelijkheid en geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen. Hieronder vallen bijvoorbeeld een ongestoord gebruik van opslagruimte en eventueel benodigd gas, water en elektriciteit, welke voor rekening van de Consument komen.

6.2 Indien de Consument een of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij aansprakelijk en gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden, tenzij de aansprakelijkheid hem niet kan worden toegerekend.

6.3 De Consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de consument/opdrachtgever verlangde werkwijzen en constructies;
 • kenbare gebreken van de (on-)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Consument ter beschikking zijn gesteld;
 • onjuistheden in de door of namens de Consument verstrekte gegevens.

6.4 Het feit dat de Consument het in 6.3 beschreven risico draagt, doet niet af aan de waarschuwingsplicht van v/d Vlugt Timmerwerken B.V. op grond van artikel 5.3.

6.5 In geval van een tekortkoming van v/d Vlugt Timmerwerken B.V. bij de uitvoering van de Overeenkomst, wijst de Consument v/d Vlugt Timmerwerken B.V. daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij v/d Vlugt Timmerwerken B.V. reeds door de enkele tekortkoming in verzuim is.

Artikel 7 Meer- en minderwerk

V/d Vlugt Timmerwerken B.V. kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan de Consument in rekening brengen dan afgesproken is bij Overeenkomst, indien de Consument hiervoor vooraf en bij voorkeur schriftelijk toestemming heeft verleend. Indien v/d Vlugt Timmerwerken B.V. echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meer-werk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan de Consument in rekening te brengen, ook indien de Consument voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden

8.1 Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet v/d Vlugt Timmerwerken B.V. hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Consument.

8.2 Indien v/d Vlugt Timmerwerken B.V. de Consument niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.

8.3 Eventuele extra kosten die v/d Vlugt Timmerwerken B.V. moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de Consument worden vergoed.

Artikel 9 Overmacht

Wordt de uitvoering van het werk voor een van de partijen onmogelijk gemaakt door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

Artikel 10 Oplevering

10.1 Na voltooiing van het werk nodigt v/d Vlugt Timmerwerken B.V. de Consument uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. Binnen een redelijke termijn dient de Consument het werk -al dan niet onder voorbehoud te aanvaarden, dan wel te weigeren onder aanwijzing van de gebreken.

10.2 Indien er gebreken worden geconstateerd, die door v/d Vlugt Timmerwerken B.V. dienen te worden hersteld, zal v/d Vlugt Timmerwerken B.V. deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van v/d Vlugt Timmerwerken B.V. vallen.

IV BETALING

Artikel 11 Betaling in termijnen

11.1 In evenredigheid met de voortgang van het werk kunnen partijen overeenkomen dat de betaling in termijnen gebeurt. In dat geval dient de betaling telkens plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling door de Consument dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

11.2 Indien v/d Vlugt Timmerwerken B.V. zijn verplichtingen ter zake van de voortzetting van het werk niet nakomt en betaling in termijnen is overeengekomen, heeft de Consument de bevoegdheid zijn betaling van een termijn op te schorten (zie verder bij artikel 13).

Artikel 12 Eindafrekening

12.1 Tijdens, of binnen een redelijke termijn na de oplevering, zal v/d Vlugt Timmerwerken B.V. de eindafrekening bij de Consument indienen.

12.2 Wanneer een vaste prijs is overeengekomen, vermeldt de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke Overeenkomst, de vaste prijs, het eventuele meer- en/of minderwerk, en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene omstandigheden.

12.3 Wanneer de Overeenkomst is gebaseerd op regie, bevat de eindafrekening een opstelling van de gewerkte uren en het uurtarief, van de geleverde materialen en de kosten daarvan en van de overige kosten. Als er door v/d Vlugt Timmerwerken B.V. een richtprijs is genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij v/d Vlugt Timmerwerken B.V. de Consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs.

12.4 Eventueel reeds door de Consument betaalde bedragen worden van de eindafrekening afgetrokken.

12.5 Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden op een door v/d Vlugt Timmerwerken B.V. aangegeven bankrekeningnummer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

Artikel 13 Opschorting van betaling

13.1 Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de Overeenkomst, heeft de Consument het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

13.2 Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft v/d Vlugt Timmerwerken B.V. het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 14 Niet nakomen betalingsverplichting

14.1 Indien de Consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt v/d Vlugt Timmerwerken B.V. na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 11.1 en 12.5 een betalingsherinnering. Daarin wijst hij de Consument op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

14.2 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan v/d Vlugt Timmerwerken B.V. rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 11.1 en12.5 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan 1,5% per maand, een gedeelte van de maand als gehele gerekend.

14.3 Na verloop van de in artikel 14.1 vermelde (herinnerings-)termijn van 14 dagen, is v/d Vlugt Timmerwerken B.V. bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alsdan zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de Consument.

14.4 v/d Vlugt Timmerwerken B.V. blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de Consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

V GARANTIE

15.1 V/d Vlugt Timmerwerken B.V. garandeert dat eventuele gebreken in het werk die binnen een termijn van een jaar vanaf de oplevering aan de dag treden, kosteloos worden verholpen. Het voorgaande laat onverlet dat v/d Vlugt Timmerwerken B.V. ook na die periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet. Indien partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient die in de Overeenkomst vermeld te staan.

15.2 Voor geleverde goederen gelden uitsluitend de door het toeleveringsbedrijf van opdrachtnemer vastgestelde garantiebepalingen

15.3 De garantie zoals hiervoor bedoeld vervalt indien:

 • de gebreken aan het werk niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan v/d Vlugt Timmerwerken B.V. zijn gemeld;
 • gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de Consument, dan wel door van buiten komende oorzaken;
 • het gebrek geen gevolg is van het werk;
 • gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van v/d Vlugt Timmerwerken B.V. aan een derde opdracht is verstrekt om aan het werk veranderingen aan te brengen, dan wel wanneer door de Consument zelf zodanige veranderingen zijn aangebracht, met dien verstande dat de garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de veranderingen niet gerechtvaardigd is;
 • gedurende de garantieperiode geen normaal/periodiek onderhoud wordt verricht, terwijl het werk dat wel behoeft;
 • de Consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht om de betaling op te schorten overeenkomst artikel 13.1 met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval de Consument geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.

VI GEHEIMHOUDING

16.1 Partijen zijn gehouden alle kennis, gegevens en informatie betreffende elkaar geheim te (doen) houden, voor zover deze kennis, informatie en gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.

16.2 De geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens de duur van de Overeenkomst als na beëindiging daarvan, om welke reden dan ook en geldt eveneens voor eventueel door v/d Vlugt Timmerwerken B.V. ingeschakelde derden.

16.3 v/d Vlugt Timmerwerken B.V. is echter wel gerechtigd tot het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaam-heden aan (potentiële) klanten, uitsluitend ter indicatie van de ervaring van v/d Vlugt Timmerwerken B.V..

VII TOEPASSELIJK RECHT

17.1 Op de Overeenkomst die tussen v/d Vlugt Timmerwerken B.V. en de Consument zijn gesloten, is Nederlands recht van toepassing, ook indien de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de bij de overeenkomst betrokken partij daar woonplaats heeft.

17.2 Op alle uit deze Overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van v/d Vlugt Timmerwerken B.V., tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.

VIII DEPONERING

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alphen a/d Rijn.